Submissions

Login or Register to make a submission.

Author Guidelines

 1. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 1. Мова рукопису – українська, англійська
 2. Обсяг основного тексту статті – від 0,4 др. арк. (16 000 символів з пропусками) до 1 др. арк(40 000 символів з пропусками). Оптимальний обсяг статті 0,5 др. арк. (20 000 символів з пропусками).
 3. Текст має бути набраний у текстовому редакторі MS Word.
 4. Параметри сторінки: формат А4, всі поля – 2,5 см, без колонтитулів та нумерації сторінок.
 5. Шрифт основного тексту Times New Roman, звичайний, рядки без переносів.
 6. Параметри абзацу:
  • вирівнювання – за шириною;
  • міжрядковий інтервал – 1 см;
  • відступ першого рядка – 1 см;
  • інтервал між абзацами – 0 мм.
 1. ОФОРМЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТАТТІ
 • Індекс УДК (12 пт, вирівнювання по лівому краю, без відступів першого рядка), див. http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y.
 • ПІБ автора (повністю, 10 пт, напівжирний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Прізвища та імена авторів вказуються так, як вони подані в документах, що посвідчують особу (наприклад, Анна або Ганна)!

 • Науковий ступінь, вчене звання, посада (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).
 • Місце роботи: назва установи, населеного пункту, країни (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по лівому краю).

Важливо! Будь ласка, вказуйте офіційну назву установи, зазначену на її веб-сайті та в установчих документах!

 • Ідентифікатор ORCID ID (10 пт, великі літери, вирівнювання по лівому краю); за відсутності – реєстрація на сайті https://orcid.org/register.
 • Е-mail (10 пт, курсив, вирівнювання по лівому краю).
 • Назва статті (12 пт, напівжирний шрифт, великі літери, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру).
 • Резюме мовою тексту статті обсягом не менше 1800 знаків (10 пт, звичайний шрифт, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см). Має містити такі елементи: завдання – цілі наукового дослідження; методологія та наукові підходи; висновки – які основні результати дослідницької наукової роботи; межі дослідження, можливість використання результатів, напрям подальших досліджень; практичне значення; соціальні наслідки (якщо є) – вплив на суспільство/політику; оригінальність/цінність.
 • Ключові слова: (10 пт, напівжирний шрифт). Далі в тому ж рядку – подається мовою тексту статті від 3 до 8 ключових понять дослідження, розділених знаком «;» (10 пт, шрифт звичайний, вирівнювання по ширині, відступи справа і зліва – 1 см).
 • Назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова англійською мовою (елементи оформляються аналогічно, як і мовою тексту статті). Якщо мова тексту статті не українська, то подається назва статті, ПІБ та дані про авторів, резюме, ключові слова українською мовою.

Увага! Якою б мовою не була написана стаття, блок з даними про авторів, резюме та ключовими словами подається українською та англійською мовами. Тобто для статей, написаних польською, італійською або російською мовами, крім резюме мовою тексту статті, обов’язково додається резюме українською та англійською. Для іноземних авторів україномовні дані формує редколегія журналу.

Важливо! Прізвища та імена авторів наводяться і транслітеруються латиницею з мови, якою їх подано в документах, що засвідчують особу.

 • Основний текст статті (шрифт звичайний, 12 пт) повинен складатися з таких рубрик (шрифт напівжирний, 12 пт):
 • 1) Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями (обов’язкова рубрика).
 • 2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виокремлення нерозв’язаних частин загальної проблеми (обов’язкова рубрика).
  • наявність посилання на кожне джерело в тексті статті обов’язкове у списку літератури;
  • посилання на джерела, згідно зі стилем АРА, подаються в круглих дужках, із зазначенням прізвища автора(ів), року видання, за потреби –сторінки(ок). Наприклад: (Титаренко, 2019, с. 35–38);
  • у разі цитування кількох джерел одночасно можна перерахувати їх в одних дужках через крапку з комою. Наприклад: (Васютинський, 2019, с. 120; Diener, 2015);
  • якщо авторів статті 6 і більше, після першого прізвища вказується «та ін.» або “et al.”. Наприклад: (Слюсаревський та ін., 2018; Jones et al., 2016). Див. розділ «Додатково» цих Вимог.
 • 3) Мета статті (обов’язкова рубрика).
 • 4) Виклад основного матеріалу дослідження з його теоретичними засадами, описом методів і методик та повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів (обов’язкова рубрика).
 • 5) Обмеження дослідження (бажана рубрика).
 • 6) Практична/соціальна значущість дослідження (бажана рубрика).
 • 7) Персональний внесок авторів (якщо авторів публікації декілька; бажана рубрика).
 • 8) Висновки та перспективи подальших досліджень (обов’язкова рубрика).
 • 9) Подяка (бажана рубрика). Наприклад, грантодавцю, якщо дослідження було виконано за рахунок фінансової підтримки. Можуть наводитися дані щодо того, у межах якої науково-дослідної роботи виконано дослідження (назва теми і номер державної реєстрації). Можуть бути також наведені дані щодо відповідності статті етичним стандартам, наявності конфлікту інтересів.
 • Список використаних джерел (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру) подається мовою оригіналу, виняток – китайська, японська, корейська та арабська; у цьому разі назва джерела наводиться англійською із зазначенням мови оригіналу в дужках. Оформлюється відповідно до стилю АРА. Джерела в переліку посилань організовуються без нумерації в алфавітному порядку. Обов’язкова наявність джерел, виданих протягом останніх 5 років (бажано не менше як половина). Не допускається наведення джерел, на які немає посилання в тексті.
 • References (12 пт, напівжирний шрифт, абзац без відступів першого рядка, вирівнювання по центру). Перекладений і транслітерований латиницею список використаних джерел  (шрифт 10 пт) оформлюється відповідно до стилю APA:  перелік без нумерації, в алфавітному порядку; прізвища авторів та власні назви журналів і видавництв транслітеруються латиницею;

Для транслітерації рекомендовано скористатися онлайн-сервісом https://translate.google.com (транслітерація з’являється у нижньому рядку під текстом, введеним у віконце перекладу). У разі транслітерації з російської мови не використовувати апострофи, що символізують пом’якшення. Назви публікацій транслітеруються, а їх переклад наводиться у квадратних дужках. Наприклад: Kryza identychnosti osobystosti [Personality identity crisis].

Окремі назви конференцій, організацій, видавництв, наукових установ можуть перекладатися та зазначатися скорочено (якщо це офіційні переклади та скорочення). Після кожного посилання необхідно в дужках вказати мову оригіналу джерела, наприклад (in Ukrainian) або (in English). Іноземні джерела наводяться без змін.

 • Рядок «Матеріал надійшов до редакції __.__.20__ р.» (10 пт, курсив, вирівнювання справа).

На останній сторінці файлу статті повинно міститися підтвердження оригінальності дослідження, засвідчене підписом(ами) автора(ів) (у сканованому форматі), такого змісту:

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті «…», засвідчую, що вона чесно презентує самостійно проведене дослідження і не містить плагіату. Автор(и) гарантує(ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання в статті матеріалів, що охороняються авторським правом. Автор(и) гарантує(ють), що стаття ніде раніше не публікувалася і не подана до інших видань. Автор(и) надає(ють) право видавцю редагувати, адаптувати і модифікувати, перекладати на будь-яку мову, видавати, а також поширювати статтю необмеженим накладом у будь-якому вигляді та форматі на будь-яких носіях інформації і будь-якими способами.»

Підпис /ПІБ/

 

ІІІ. Додатково

Для оформлення списку використаних джерел рекомендовано використовувати автоматизований сервіс http://www.citethisforme.com/.

Посилання на власні публікації є небажаними і допускаються лише в разі нагальної потреби.

Тільки у виняткових випадках можна посилатися на підручники, словники та науково-популярну літературу.

Якщо в тексті статті є посилання на прізвище вченого, його публікація має бути в загальному списку використаних джерел після статті.

Усі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Вторинне цитування дозволяється у виняткових випадках – коли першоджерело є принципово недоступним.

 

Автори без наукового ступеня, аспіранти та здобувачі мають додатково надіслати на адресу редакції рецензію наукового керівника (відсканований оригінал) із завіреним підписом за основним місцем роботи (назва файлу – прізвище автора латинськими літерами з позначкою «r» в кінці назви, розширення pdf або jpg/jpeg).

 

Типові помилки набору:

Некоректно розривати прізвище та ініціали наприкінці рядка.

При наборі тексту слід розрізняти символи тире та дефісу.

Основний тип лапок – «».

Назва символу

Символ

Клавіатурний еквівалент­

Приклади використання

Нерозрив-ний пробіл

 

<Ctrl>+<Shift>+

<пробіл>

Ініціали та скорочення відокремлюються нерозривним пробілом:

Правильно: «у роботах В. Ю. Бикова», «м. Київ»

Неправильно: «у роботах В.Ю.Бикова», «м.Київ»

Дефіс

<Ctrl>+<Shift>+<‑>

Правильно:  «науково-практична діяльність»

Неправильно: «науково практична діяльність»

Тире

<Alt>+<Ctrl>+

<Num->

Тире відокремлюється з обох боків пробілами та є більшим за довжиною від дефісу. Використовується для логічного поділу речення та опису діапазонів:

- YouTube – сервіс, що надає послуги відеохостинга

- 1941 – 1945

- Київ – Одеса

Лапки (ялинка)

«»

< Shift >+<">

Використовуються як основний тип лапок.

Правильно: «Семантичний диференціал»

Неправильно:

Семантичний диференціал

Семантичний диференціал

Верхні лапки

“”

<Ctrl>+<`>+

<Shift>+<`>;

 

<Ctrl>+<’>+

<Shift>+<’>

Використовуються як вкладені лапки:

 

«…методика “Семантичний диференціал часу” використовується…»

Апостроф

'

<Ctrl>+<’>+<’>

Правильно: «комп'ютер»

Неправильно:  «компютер», «комп"ютер», «компютер»

Редакція не стягує оплату за подання, рецензування та публікацію рукописів. Поштове пересилання друкованих примірників авторам здійснюється за рахунок авторів.

У разі невідповідності зазначеним вимогам статті не розглядаються. Редакція залишає за собою право розташовувати за рубриками, редагувати, скорочувати та передавати рукописи статей на зовнішнє рецензування, листуватися в разі необхідності з авторами. Думка редакції може не збігатися з думкою авторів. Рішення про включення статті в збірник ухвалює редакційна колегія.

Privacy Statement

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.